fbpx
EKKO

Keskkonnamõju eelhindamine

Eelhinnang on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju tuvastamine ning selle olulisuse ja ulatuse esialgne selgitamine ja hindamine.

Kui mõju hindamise kohustus ei tulene KeHJS -st, kaalutleb otsustaja (tegevusloa väljastaja) põhjaliku keskkonnamõjude hindamise algatamise vajalikkuse üle. Eelhinnanguga antakse otsustajale teavet, kas mõju hindamine on vajalik konkreetse projekti raames või mitte.

Aitame koostada  keskkonnamõju eelhinnanguid põhjaliku keskkonnamõjude hindamise või keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse selgitamiseks.  Nõustame nii avalike asutusi, eraettevõtjaid kui ka eraisikuid keskkonnamõju eelhindamise ja keskkonnamõju strateegilise eelhindamise läbiviimisel.

Teenusevalik:

Eelhinnang antakse mõjude hindamise menetlusprotsessi kõige varajasemas etapis. Eelhinnangu koostamisel läbime selleks kindlaks määratud etapid ja järgime eelhinnangule kehtestatud sisunõudeid.

Eelhinnangu koostamisel/teenuse osutamisel lähtume järgnevatest õigusregulatsioonidest ja valdkondlikest juhenditest: (otseviited õigusaktidele)

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 2014/52/EL (KMH direktiiv)

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ (KSH direktiiv)

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ (loodusdirektiiv)

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest

Planeerimisseadusest

Keskkonnaministri 16.08.2017.a. määrusest nr 31 “Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded”

Kontakt

Telefon

+372 564 81179

E-post

ekko@ekko.ee

Avatud

E-R 09:00 - 17:00

arveldusarve

SEB EE691010220286933224